SRO është numri i punës i afishuar në urdhërin e shërbimit ose i marrë nëpërmjet SMS