1.Koncepti i Garancise

Secila prej markave prodhuese te produkteve, orfon sherbimin e riparimit te produktit brenda nje afati te percaktuar.

Koncepti I ofrimit te ketij sherbimi, eshte per te mbuluar cdo lloj defekti I cili vjen si pasoje fabrikimi.

Cdo produkt I prodhuar vjen me nje flete garancie duke I cili specifikon qarte rastet perjashtimore ku defekti vjen per shkaqe te jashtme dhe jo per arsye keq fabrikimi.

2.Afati I Garancise

- Periudha e garancise do te tregohet ne fleten e garancise.

- Periudha e garancise do te hyje ne fuqi nga data e blerjes, e cila duhet te jete e shenuar ne fleten e garancise dhe konfirmuar nga nje fature tatimore ose fature per blerjen e produktit, bashkangjitur certifikates se garancise.

- Produkti do te quhet jashte periudhes se garancise nese nuk do te jene respektuar pikat e pershkruara ne fleten e garancise, ose nuk paraqitet i plote dokumentacioni qe verteton garancine e produktit.

3.Kushtet e Garancise

- Cdo produkt I prodhuar vjen me nje flete garancie I cili specifikon qarte rastet perjashtimore ku defekti vjen per shkaqe te jashtme dhe jo per arsye keq fabrikimi.

- Fleta e Garancise leshohet prane rrjetit me pakice dhe shumice te Neptunit.

- Fleta perfshin adresen ku ofrohet Sherbimi i servisit.

- Fleta e garancise pershkruan pikat kryesore ne te cilen produkti del jashte regjimit te garancise sipas kontrates.

- Fleta e Garancise do te jete gjithmone e shoqeruar nga fatura e shitjes se produktit.

- Fleta e garancise jep kohezgjatjen e garancise se produktit.

- Fleta e garancise duhet te jete pa korrigjime, ne rast se identifikohet e tille do te konsiderohet jashte garancie.

4.Ne kushtet e pergjitshme te garancise, nuk perfshihen defektet e shkaktuara nga:

  1. Demtime fizike qe vijne si pasoje e keqperdorimit, pakujdesise ose transportimit te papershtatshem
  2. Mosrespektimi I instruksioneve per instalimin/perdorimin e produktit
  3. Keqperdorimin e kapaciteteve te produktit ne kundershtim me udhezimin e prodhuesit ne manual.
  4. Perdorimi I produktit ne ambiente te papershtatshme (pluhur, lageshtire, dridhje, nxehtesi, fusha manjetike, etj.)
  5. Material te lengshme (uje, etj.), zjarri, shkaqe natyrore apo vjedhje.
  6. Mbitensioni elektrik ose puna ne tension jashte kufijve 230 +- 15% dhe te percaktuara ne manualin e produktit
  7. Demet qe mund ti shkaktohen klientit apo paleve te treat ne aktivitetin e tyre nga mosfunksionimi I produktit. Kjo vlen edhe kur mosfunksionimi vjen per shkak te defekteve qe mbulohen nga garancia.
  8. Nese produktit I jane kryer sherbime apo instalime nga persona te pa autorizuar me shkrim nga Serviset e autorizuara te Neptun/Marka
  9. Defektet e shkaktuara mbi produktin per shkak te lidhjes se tij me produkte te tjera jo kompatibel me produktin.

Shenim: Kushtet e garancise me larte, jane te pergjithshme dhe jo specifike per cdo kategori produkti.